Matrix Class

Header: #include "easyar/matrix.hpp"
Inherited By: Vec

Description

Matrix表示m x n的矩阵。

Public Functions

Matrix()
explicit Matrix(const _Tp* vals)

Public Attributes

_Tpdata[m*n]

bool operator == (const Matrix<_Tp, m, n>& m1, const Matrix<_Tp, m, n>& m2)
bool operator != (const Matrix<_Tp, m, n>& m1, const Matrix<_Tp, m, n>& m2)
typedef Matrix Matrix34F
typedef Matrix Matrix44F

Matrix()

创建Matrix实例。它的数据是零初始化的。

explicit Matrix(const _Tp* vals)

创建Matrix实例并从vals复制数据。

_Tp data[m*n]

矩阵的原始数据数组。

bool operator == (const Matrix<_Tp, m, n>& m1, const Matrix<_Tp, m, n>& m2)

相等操作符,如果m1m2的所有数据都相等则返回true,否则返回false。

bool operator != (const Matrix<_Tp, m, n>& m1, const Matrix<_Tp, m, n>& m2)

不等操作符,如果不是m1m2的所有数据都相等则返回true,否则返回false。

typedef Matrix Matrix34F

3 x 4的float矩阵。

typedef Matrix Matrix44F

4 x 4的float矩阵。

results matching ""

    No results matching ""