Vec Class
Header:#include "easyar/matrix.hpp"
Inherits:Matrix

Description

Vec表示cn x 1的向量。

Public Functions

Vec()
explicitVec(const _Tp* values)
Vec(_Tp v0)
Vec(_Tp v0, _Tp v1)
Vec(_Tp v0, _Tp v1, _Tp v2)
Vec(_Tp v0, _Tp v1, _Tp v2, _Tp v3)
const _Tp&operator[](int i) const
_Tp&operator[](int i)

Related Type-Defines

typedef Vec<float, 2>Vec2F
typedef Vec<float, 3>Vec3F
typedef Vec<float, 4>Vec4F
typedef Vec<int, 2>Vec2I
typedef Vec<int, 3>Vec3I
typedef Vec<int, 4>Vec4I

Vec()

创建Vec实例。它的数据是零初始化的。

explicit Vec(const _Tp* values)

创建Vec实例并从values复制数据。

Vec(_Tp v0)

创建Vec实例,数据为{ v0 }.

Vec(_Tp v0, _Tp v1)

创建Vec实例,数据为{ v0, v1 }.

Vec(_Tp v0, _Tp v1, _Tp v2)

创建Vec实例,数据为{ v0, v1, v2 }.

Vec(_Tp v0, _Tp v1, _Tp v2, _Tp v3)

创建Vec实例,数据为{ v0, v1, v2, v3 }.

const _Tp& operator[](int i) const

获取向量中第i个元素。

_Tp& operator[](int i)

获取向量中第i个元素。

typedef Vec<float, 2> Vec2F

2 x 1的float向量。

typedef Vec<float, 3> Vec3F

3 x 1的float向量。

typedef Vec<float, 4> Vec4F

4 x 1的float向量。

typedef Vec<int, 2> Vec2I

2 x 1的int向量。

typedef Vec<int, 3> Vec3I

3 x 1的int向量。

typedef Vec<int, 4> Vec4I

4 x 1的int向量。